Geen zijbalk gedefinieerd

Te verwachten wetswijzigingen per 01-01-2011

 • Huurzaken:
  • Uitbreiding initiatiefrecht huurders maakt het mogelijk om op kosten van de verhuurder energiebesparende renovatiewerkzaamheden aan het gehuurde te laten verrichten (art. 7:243 BW);
 • Kantonzaken:
  • Kantonrechters zullen in de toekomst bevoegd zijn te oordelen over zaken met een belang tot € 25.000,-;
  • Ongeacht de hoogte van het belang zullen ook consumentenzaken onder de bevoegdheid gaan vallen;
 • Rechtsvormen:
  • Maatschap, CV en VOF zullen verder gaan als personenvennootschappen met of zonder rechtspersoonlijkheid. PV’s zonder rechtspersoonlijkheid kunnen deze alsnog via een notaris bewerkstelligen;
 • Incassokosten:
  • Er zal een wettelijke basis worden gelegd waardoor maximalisering middels een algemene maatregel van bestuurd kan plaatsvinden;

LET OP: in tegenstelling tot wat er tot op heden bekend was, blijkt dat de ingangsdatum van de inperking van stilzwijgende verlengingen in consumentenzaken zeer recent is verzet van ‘naar verwachting januari 2011’, naar ‘naar verwachting januari 2012’….

Echter onze ervaring in dergelijke zaken is dat door rechters op basis van Europese regelgeving vorderingen, gebaseerd op stilzwijgende verlengingen, al worden afgewezen. Het is aldus wel raadzaam voor opdrachtgevers hun algemene voorwaarden daar al op aan te passen! (Europees recht hoeft in Nederland niet eerst ‘omgezet’ te worden om direct in te kunnen gaan, zoals dat bijv. in Duitsland wel het geval is).

De volgende wijzigingen gaan zonder meer per 1 januari 2011 in:

 • Griffierechtenstelsel:
  • Griffierechten binnen de gehele rechtspraak zullen vereenvoudigd en voor zover mogelijk gelijk getrokken worden, hetgeen een verbetering is van de voormalige regelingen;
  • Griffierechten dienen per 1 januari 2011 voor de eerste rolzitting door de eisende partij te zijn voldaan. Bij gebreke hiervan zal de zaak niet in behandeling genomen worden;
  • De nieuwe vereenvoudigde tarieven voor handelszaken bij de sector Kanon – civiel, zijn reeds per 01 november 2010 ingegaan. Deze tarieven bedragen:
   • Voor particulieren € 70,- bij een belang tot € 500,- en € 105,- bij een belang vanaf € 500,-;
   • Voor rechtspersonen € 140,- bij een belang tot € 500,- en € 208,- bij een belang vanaf € 500,-;
 • Vennootschapsbelasting & BTW
  • Tijdelijke tarief van 20% voor winst tot € 200.000,- wordt definitief;
  • Voor winst boven € 200.000,- wordt het tarief verlaagd van 25,5 % naar 25 %;
  • Vereenvoudiging aangifte elektronische aangifte;
  • Tijdelijke mogelijkheid tot het doen van BTW-aangiften per kwartaal wordt definitief;

Andere wijzigingen die naar verwachting in 2011 in zullen gaan zijn:

 • Fatale betalingstermijnen op straffe van direct opeisbare boetes:
  • Op grond van Europese regelgeving dienen dergelijke vorderingen binnen 30 dagen voldaan zijn op straffe van een direct opeisbare boete van 8% over de hoofdsom;
  • Op grond van Europese regelgeving zal dit het geval zijn bij B2B-vorderingen waarvan de betaaltermijn reeds 60 dagen is verstreken;
 • Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht;
  • Verklaring van geen bezwaar bij oprichting BV/NV niet meer vereist;
   • Geeft risico’s m.b.t. de verhaalbaarheid. Personen met een frauduleus en faillissementsverleden kunnen zonder probleem een BV/NV oprichten. Dit zal extra onderzoek m.b.t. de liquiditeit van opdrachtgevers vergen indien zij er zeker van willen zijn of aangaan van enige samenwerking verstandig is wegens de wilgroei van zogenoemde cowboys in bepaalde branches;
  • Afschaffing minimum kapitaal á € 18.000,- en afschaffing bankverklaring en accountantsverklaring bij inbreng in natura;
  • Scherpere regelgeving omtrent uitkeringen aan aandeelhouders;
  • Verbetering procedure inzake geschillen tussen aandeelhouders;
  • Meer mogelijkheden besluitvorming buiten de algemene vergadering en keuzemogelijkheid in toewijzing bestuurders per aandeelhouder;
  • Vereenvoudiging en aanscherping regelgeving omtrent fusies en splitsingen (minder administratieve last)
 • Cassatiezaken (Hoge Raad) en advocaten;
  • Alleen advocaten uit arrondissement Den Haag zelf kunnen in de toekomst bijstaan in hoger beroep. DIRECT Incasso zou hier zelf op in kunnen springen door een advocaat aldaar te contacten om opdrachtgevers een advocaat te kunnen aanbevelen voor die gevallen;

Direct inschrijven als opdrachtgever bij DIRECT Incasso

  Vraag meer informatie aan: